همه مطالب


مصاحبه با آقای مهندس قره‌داغی

مصاحبه با آقای مهندس قره‌داغی

نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران به عنوان مهم‌ترین رویداد سالانه صنایع ساختمانی برگزار شد. مجموعه شودر یکی از موفق‌ترین تولیدکنندگان شیرآلات بهداشتی در ایران است که توانست در نمایشگاه امسال به توفیقات بسیاری دست یابد. به این بهانه گفتگویی با جناب آقای رضا قره‌داغی، مدیرعامل محترم برند شودر، داشتیم و نظر ایشان را در پیرامون مسائل مختلف جویا شدیم. در ادامه به صورت مبسوط به این مصاحبه می‌پردازیم.
1402/06/20
فراخوان شودر ویژه طراحان صنعتی

فراخوان شودر ویژه طراحان صنعتی

اگر طراح صنعتی هستید می‌توانید رزومه و نمونه طر‌ح‌های خود را تا تاریخ ۱۱ مردادماه برای ما ارسال کنید. پس از ارزیابی رزومه‌ها توسط شورای انتخاب شودر، بهترین طراحان انتخاب می‌شوند.
1402/05/03
رضایت مشتری از خرید به آسانی بدست نمی‌آید!

رضایت مشتری از خرید به آسانی بدست نمی‌آید!

شیرآلات شودر در هنگام ساخت، در هر مرحله از لحاظ کیفی بررسی می‌شوند. آقای رحیمی از عاملین فروش شودر در شیراز در این ویدیو از نرخ بازگشت صفر درصدی محصولات شودر به فروشگاه و رضایت کامل مشتریان از این محصولات می‌گوید.
1398/07/07
گفتگو با حمید سانی خانی فروشنده شودر در خیابان شیراز

گفتگو با حمید سانی خانی فروشنده شودر در خیابان شیراز

حمید سانی خانی فروشنده شودر در خیابان شیراز از خدمات و ویژگی های شودر و نیاز و خرید مشتری می گوید. «تا به امروز هر خدماتی از شرکت شودر داشتیم توانسته اند نیاز ما را برطرف کنند. مشتری ها هم با توجه به کیفیت خرید هوشمندانه دارند، نسبت به هزینه ای که می پردازند بهترین کیفیت را دریافت می کنند
1397/12/29
صحبت‌های نیکو از جزئی‌نگری و انتخاب هوشمندانه

صحبت‌های نیکو از جزئی‌نگری و انتخاب هوشمندانه

نیکو یکی از افراد شناخته شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام که بیشتر بخاطر فعالیت‌های هنری که دارد توانسته مخاطب زیادی جذب کند، او در این مصاحبه از جزئی‌نگری و انتخاب هوشمندانه برای ما صحبت می‌کند.
1397/11/23
صحبت‌های علی قاضی نظام و اهمیت او به جزئیات

صحبت‌های علی قاضی نظام و اهمیت او به جزئیات

علی قاضی نظام از افراد مطرح و شناخته شده در زمینه طراحی داخلی و دکوراسیون است که در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام به همین واسطه شهرت زیادی کسب کرده است. علی قاضی نظام معتقد است برای داشتن یک محصول خاص و منحصر به فرد ارزش دارد بهای بیشتری پرداخت کرد و برای او جزئیات یک محصول بسیار اهمیت دارد.
1397/11/23
صحبت‌های آقای ماندنی از انتخاب‌های کوچک و روزمره زندگی

صحبت‌های آقای ماندنی از انتخاب‌های کوچک و روزمره زندگی

آقای ماندنی یک عکاس و ایده پرداز است و جزو افراد مطرح در این زمینه بوده و در صفحه اینستاگرام هواداران بسیاری کارهای او را دنبال می‌کنند. آقای ماندنی معتقد است تمایز و تبحر آدم‌ها را می‌توان از روی جزئیاتی که به کار‌شان می‌دهند فهمید و همچنین به باور او می‌بایست برای داشتن یک محصول خوب و انتخاب یک محصول باکیفیت نبایستی عجله کرد...
1397/11/23
بانک‌هــا می‌تواننــد نیازهــای اساســی یــک تولیدکننــده را بــه صــورت اقســاطی تامیــن کنند

بانک‌هــا می‌تواننــد نیازهــای اساســی یــک تولیدکننــده را بــه صــورت اقســاطی تامیــن کنند

کارآفرینـی از آن جملـه مفاهیمـی اسـت کـه در صورتـی که دولت‌ها نسـبت بـه آن اهتمـام ورزنـد، ره هرچند صد سـاله را در دهـه‌ای خواهنـد گذراند، رشـد شـتابان کارآفرینـی در جهـان چنـدي نیسـت کـه باعـث تحـول عظیـم در رویدادهـاي اقتصادي از یک طـرف و افزایـش شـکاف و فاصلـه میـان کشـورها شـده اسـت و عـدم برنامه‌ریـزي اجرایـی صحیـح در این حـوزه، ایـن فاصلـه را بیـش از پیـش افزایـش خواهـد داد .رشـته‌هایی که نقشـی در تولیـد ملـی ندارنـد ظاهـرا نادیـده انگاشـته می‌شـوند، غافل از ایـن که درصد بالایـی از ارزش افزوده در همیـن نوع تولید داخلـی قرار دارد. یکـی از رشـته‌های صنعتـی که کمتر مـورد توجه اسـت، صنعت شـیرآلات بهداشـتی است کـه سال‌هاسـت کارآفرینـان جسـور و خلـاق در ایـن صنعت ضمـن پذیرفتـن مخاطره‌های مالـی، اجتماعی و حیثیتـی محصولات منحصربـه فـرد بـا طراحـی متنـوع و کارایـی بـالا کـه نقـش مهمـی در جلوگیـری از هـدر رفتـن آب نیز دارند را تولیـد نموده‌اند .یکـی از کارآفرینان موفـق در ایـن رشـته رضـا قره‌داغی رئیـس هئیـت مدیره شـرکت آروشـا تولیدکننـده محصـولات شـیرآلات بهداشـتی با برند شـودر (Shouder) مـی‌باشـد . در ادامـه آنچـه مـی‌خوانیـد حاصـل گفتگـوی ماهنامـه شـهرصنعت بـا رضا قره‌داغی (رئیـس هیئـت مدیـره) و سـمیه قره داغی( مدیرعامل)شـرکت آروشـا می‌باشـد.
1397/08/23