وبلاگ Blog

بانک‌هــا می‌تواننــد نیازهــای اساســی یــک تولیدکننــده را بــه صــورت اقســاطی تامیــن کنند

خلاصه :کارآفرینـی از آن جملـه مفاهیمـی اسـت کـه در صورتـی که دولت‌ها نسـبت بـه آن اهتمـام ورزنـد، ره هرچند صد سـاله را در دهـه‌ای خواهنـد گذراند، رشـد شـتابان کارآفرینـی در جهـان چنـدي نیسـت کـه باعـث تحـول عظیـم در رویدادهـاي اقتصادي از یک طـرف و افزایـش شـکاف و فاصلـه میـان کشـورها شـده اسـت و عـدم برنامه‌ریـزي اجرایـی صحیـح در این حـوزه، ایـن فاصلـه را بیـش از پیـش افزایـش خواهـد داد .رشـته‌هایی که نقشـی در تولیـد ملـی ندارنـد ظاهـرا نادیـده انگاشـته می‌شـوند، غافل از ایـن که درصد بالایـی از ارزش افزوده در همیـن نوع تولید داخلـی قرار دارد. یکـی از رشـته‌های صنعتـی که کمتر مـورد توجه اسـت، صنعت شـیرآلات بهداشـتی است کـه سال‌هاسـت کارآفرینـان جسـور و خلـاق در ایـن صنعت ضمـن پذیرفتـن مخاطره‌های مالـی، اجتماعی و حیثیتـی محصولات منحصربـه فـرد بـا طراحـی متنـوع و کارایـی بـالا کـه نقـش مهمـی در جلوگیـری از هـدر رفتـن آب نیز دارند را تولیـد نموده‌اند .یکـی از کارآفرینان موفـق در ایـن رشـته رضـا قره‌داغی رئیـس هئیـت مدیره شـرکت آروشـا تولیدکننـده محصـولات شـیرآلات بهداشـتی با برند شـودر (Shouder) مـی‌باشـد . در ادامـه آنچـه مـی‌خوانیـد حاصـل گفتگـوی ماهنامـه شـهرصنعت بـا رضا قره‌داغی (رئیـس هیئـت مدیـره) و سـمیه قره داغی( مدیرعامل)شـرکت آروشـا می‌باشـد.
رضا قره‌داغی ‌
رئیس هیئت مدیره شرکت آروشا
 
آقـای قـر‌ه‌داغـی از فعالیـت‌هایتان در حـوزه شـیرآلات بفرمایید.
بعـد از اتمـام تحصیـلات، بـا توجـه بـه علاقه به نوآوری در عرصه شـیرآلات با ابتدایی‌ترین امکانات اقـدام به مونتاژ شـیرآلات کـردم، با توجه به اینکه چشـم‌انداز ایـن بود که از ابتـدا محصولی متمایز و قابل رقابت برای بازار شـیرآلات داشـته باشـیم، با گرفتن در سال  78، پروانه بهره بـرداری در زمینی به مساحت 6000 متر فضای تولیدی در شـهرک صنعتی عباس آباد، به توسـعه کمی و کیفی دسـت  پیدا کردیم که منجـر به اشـتغال 200  نفـر به طـور مستقیم و 500 نفر به طور غیرمسـتقیم گردید. در ایـن سـالها بـا توجه بـه اهمیت جزئیـات که در سـبک مدیریت ما نهادینه شـده است، توانسته‌ایم بـه طیـف وسـیعی از محصـولات بـاکیفیـت، با توجـه بـه سـلیقه بـازار و طراحـی روز دنیا دسـت پیدا کنیم.
 
چـه بخش هایـی از فرآینـد تولیـد تا رسـیدن به محصول نهایی در مجموعه شـما انجام می شـود؟
تولیـد شـیرآلات فرآینـد پیچیـده‌ای دارد، خوشـبختانه کلیه مراحل تولید و فرآیند طراحی، تحقیـق و توسـعه در محـل کارخانـه انجـام می‌شـود کـه در قالب چند صنعـت مراحل خود را طـی میکنـد تـا بـه تولیـد محصـول نهایـی برسـد: صنعـت ریخته‌گری، صنعت تراشـکاری و قالب‌سـازی، صنعـت پرداختـکاری، صنعـت مونتـاژ و بسـته بندی ، صنعت آبـکاری و pvd کـه این مراحل بـه دلیل رعایت اسـتانداردهای جهانـی و نظـارت برکیفیـت محصـول بـرای تضمیـن کیفیـت و همچنیـن بهـره‌وری در کاهش هزینه‌های سـربار، همه توسـط شرکت شـودر انجام می‌شـود .البتـه از ظرفیـت بیرون هم اسـتفاده می‌کنیم و مکانیزم داخلی محصول  که قطعه‌ای های‌تِک اسـت با عنـوان کارتریج ِ کـه در ایـران امکان سـاخت آن وجود نـدارد از کشـور اسـپانیا وارد میکنیم.
 
وجـود چـه زیرسـاختهایی بـرای صـادرات نیـاز اسـت؟
واضـح اسـت کـه موضـوع اصلـی، حمایـت و پشـتیبانی دولـت از تولیـد و همچنیـن فرهنگ‌سـازی و حمایـت از تولیـد داخلـی اسـت. رقابـت بـا کشـورهای توسـعه‌یافتـه و صاحـب تکنولـوژی و یـا کشـورهای در حـال توسـعه بـه دلیل حمایـت همه‌جانبه دولتشـان بسـیار مشـکل اسـت. کشـوری ماننـد ترکیـه محصولاتـش دو دهـه اسـت کـه اعتبـار پیـدا کـرده اسـت و نشـان made in turkey سـی درصد ارزش افـزوده ایجـاد می کنـد و بعضـی از تولیدکننده هـای ما محصولاتشـان را بـا برنـد made in turkey با قیمت چندبرابر  می فروشـند و این فقط به دلیل فرهنگی اسـت کـه در بیـن مصرف‌کننـدگان ایرانی جـا افتاده اسـت و تـا زمانـی که زیـر سـاخت‌های تولید و فرهنگ‌سـازی بـرای حمایـت از کالای داخلـی صـورت نگیرد زمینه برای صـادرات محصولات ایرانـی مهیـا نخواهد شـد.
 
در حوزه صادرات حمایت‌ها چگونه است؟
صـادرات یـک صنعـت اسـت کـه بایسـتی به صـورت تخصصـی  بـه ایـن حـوزه وارد شـد . محصـولات ما از نظر کیفی قابلیـت صادرات را دارد، امـا بـی‌ثباتی بـازار به دلیـل عدم مدیریت کارآمـد، صـادرات موثـر بـرای تولیدکننـده را دشـوار کرده اسـت.
 
نقش بانک‌ها در خصوص حمایت از صنعـت چقـدر می‌تواند موثر باشـد
بانک‌هـا اگـر به کار اصلـی خـود بپردازند قطعا می‌تواننـد صنعـت را به سـمت توسـعه و رشـد هدایـت کننـد. امـروزه یکـی از دغدغه هـای تولیدکننـده ایـن اسـت که خودشـان هـم باید نقـش بانـک را ایفـا کننـد، به نحوی کـه کالا تولیـد کنـد، بازاریابـی انجـام دهد و سـپس آن را بـه صـورت مـدت‌دار بفروشـند. با وجـود این شـرایط، تولیدکننـده باید سـرمایه درگردش قابل توجهی داشـته باشد و مشکل نداشتن پشتیبان مالـی، باعث می‌شـود که  تولیدکننـده نتواند به موقـع و بـا شـرایط مطلـوب خدمات خـود را به مشـتری بدهـد، ایـن مسـئله زمینه سواسـتفاده دلال‌هایـی کـه پول دستشـان هسـت را فراهم مـی‌آورد .نقـش موثـر بانـک در صنعـت، این جا نمایـان می شـود که بـا حمایـت از تولیدکننده ضمن برخورداری از سـود، دلال‌ها را از چرخه اقتصـادی سـالم خـارج می‌کند
 
ارزیابی شما در رابطه با میزان همکاری بانـک صنعت و معدن شـعبه مرکـزی در جهـت توسـعه و بهبـود فعالیـت‌هـای شـرکت چیسـت؟
همـکاری بانـک صنعـت و معدن با شـرکت در مـواردی رضایـت‌بخـش بـوده اسـت .خدمات بانـک صنعت و معدن نسـبت به سـایر بانک‌ها بـه صـورت تخصصی‌تـر ارائـه می‌شـود . امیدواریـم کـه بانـک صنعـت و معـدن  بـه عنـوان یـک بانک تخصصـی، صنعتگر واقعی را از صنعتگرنمـا تشـخیص دهد و انتظـار داریم بانـک صنعت ومعـدن از حمایـت تولیدکنندگان واقعـی نهراسـد و اعتبارسـنجی بیشـتری نماید و همچنیـن دریافـت خدمات بـرای تولیدکننده واقعی را تسـهیل نمایـد، چرا که دریافت خدمات از بانک‌هـا به دلیل بروکراسـی‌های دسـت و پا گیـر اداری، مشـکلات تولیدکننده واقعـی را دوچندان نموده اسـت.
 
شما به عنوان صعنتگر برتر کشور انتخـاب شـده‌اید، چـه حمایت‌هـای ویـژه‌ای دریافـت کردید؟
متاسـفانه مـا در این سـال‌ها هیچ گونـه حمایت ویـژه‌ای دریافت نکـرده‌ایم.
 
چـه پیشـنهادی بـه دسـتگاه‌هـای دولتی مخصوصا بانـک صنعت و معدن در تحقـق  طـرح توسـعه دارید؟
همـه مـی‌دانید کـه یـک تولیدکننـده نیازهای اولیـه بـرای فعالیـت خـود را بایسـتی داشـته باشـد، مانند دفتر مرکزی و فروش و ماشـین‌های حمـل و نقـل و ... بانک‌ها مـی توانند نیازهای اساسـی یـک تولیدکننـده را خریـداری و به صـورت اقسـاطی پـول آن را دریافـت کننـد.  تولیدکننـده بـرای اینکـه به سـود واقعی برسـد تا نیازهای اساسـی بـرای تولید کالای باکیفیت را داشـته باشـد، حداقـل چنـد سـال بایـد صبر کنـد تـا ایـن نیازهـا را مهیـا کند و ایـن هزینه فرصـت زیـادی اسـت کـه از دسـت مـی رود.  یـک طـرح توسـعه مـا بیـش از 100 نفر را مشـغول کار کرده اسـت و این موضوع می‌تواند در کاهـش معضـلات اجتماعـی از قبیـل فقـر، فسـاد و  تبعات ناشـی از آن خیلی موثر باشـد. پـس چـرا دولـت خود را ملـزم نمی ‌دانـد تا عزم خـود را بـرای برنامه‌ریـزی موثـر و حمایـت از صنعـت بـه کار گیرد
 
خانم قره‌داغی به نظر شما، بخـش تولیـد از منظرحمایتـی دولت و بانـک‌هـا چـه نقـاط ضعفـی دارند؟
متاسـفانه در سیسـتم دولت و بانکداری ما نقاط ضعـف قابل توجـهی وجـود دارد، از قبیل عدم ارزیابـی و اعتبارسـنجی صحیـح از تولیدکننـده واقعـی و نداشـتن انعطاف پذیـری و کارشناسـی صحیـح، کـه باعث می‌شـود قوانینی کـه توجیه اقتصـادی ندارد شـامل حال همـه تولیدکنندگان شـود، ازجمله وثیقـه ملکی کـه تولیدکننده‌ها را از حرفـه اصلـی خود دور می‌کنـد و بـه سـمت دلالـی مسـکن خواهـد بـرد کـه ایـن مقوله با اهـداف حمایتـی از صنعـت در تناقـض اسـت . مسـئله مهمـی که همیشـه مـورد تاکیـد مقام معظـم رهبـری در خصـوص تحقـق اقتصـاد مقاومتـی و حمایـت از کالای داخلـی بـوده اسـت، افزایـش کیفیـت محصـولات داخلـی بـرای صـادرات و رقابت با محصـولات خارجی اسـت .بـرای رسـیدن بـه ایـن مهم نیاز اسـت که تولیدکننده‌های داخلی ماشـین‌آلات خود را بـه روز کننـد تـا بتوانند وارد ایـن فضای رقابتی شـده و ارزآوری و برندسـازی داشته باشند .این مسـئله یکـی از مـوارد بسـیار مهمی اسـت که حمایـت همـه‌جانبـه مـادی و معنـوی دولت و بانـک را مـی‌طلبد
 
 
اهم موانع و مشکلات پیش رو در مسـیر فعالیـت شـرکت آروشـا را بفرماییـد؟ و چه راهـکاری جهت بهبود آن ارائـه می دهیـد؟
یکـی از موانـع قوانیـن کار است کـه نیـاز بـه اصـلاح دارد بـه طـوری کـه سـرمایه‌گذار دغدغـه زیـادی بـرای تعامـل بـا نیـروی کار نداشـته باشـد، چرا که شـرایط اقتصادی شامل  حـال کارفرمـا می‌شـود و نیـروی کار ریسـک آن را نمی‌پذیـرد حتـی گاهـی سـرمایه‌گذارها بـه دلیـل  مواجـه نشـدن بـا مشـکلات نیروی انسـانی و شـرایط سـخت کار بـه بخـش تولید وارد نمی‌شـوند یـا تولیدکننده‌هـا تصمیـم بـه افزایـش نیـرو کمتر می‌گیرند. مـورد دوم بحث مالکیـت معنوی اسـت کـه یکی از قسـمتهای مهـم و حیاتی برای توسـعه محصـولات داخلی می باشـد کـه اگـر قـرار اسـت صنعـت رشـد کنـد، مالکیـت معنـوی بایـد حراسـت شـود و از پشـتیبانی دولـت برخـوردار باشـد بـه طوری کـه قانـون کپـی‌رایـت جـدی دنبـال شـود تا طراحـی و ایده‌هـای منحصـر بـه شـرکت‌ها و افـراد کپـی نشـود، جدی نگرفتن این مسـئله و حمایـت نکـردن دولـت از قانون کپـی‌رایت، اثر سـویی حتی بـر خلاقیـت و ایده پـردازی دارد و اشـخاصی بیشـتر برای سـودکردن، محصولات دیگـر برندهـا را کپـی می‌کننـد و بـه فـروش می‌رسـانند و خـود در نـوآوری و خلاقیت تنبل می‌شـوند .این یکی از موضوعاتی اسـت که در سـال حمایـت از تولید داخلـی، دولت برای حل آن بایسـتی اهتمـام ورزد. مورد سـوم زمانبـر بودن صـدور مجوزها و عدم تمرکـز ارگان‌هـای مربوطـه بـرای تاسـیس و توسـعه کارهـای تولیـدی و صنعتـی می‌باشـد . در کشـورهای همسـایه مانند گرجسـتان صدور مجـوز تاسـیس یـک شـرکت یک هفتـه بیشـتر زمـان نمی‌بـرد، ولی در کشـور مـا زمان مشـخصی وجـود نـدارد. مورد دیگـر مسـئله ارزش افزوده اسـت که مسـئولیت عمده وصول و انتقالـش بـه دولـت را بـه دوش تولیدکننـده گذاشـته‌اند در صورتـی کـه بایـد در واحدهـای توزیـع صـورت گیـرد. هیـچ‌جای دنیا سـازمان دارایی  هت وصول ارزش افزوده با تولیدکننده کاری ندارد و ما فروشـنده محصولات هستیم و نمـی‌توانیم این الزام را به خریدکننده‌ها داشـته باشـیم که ارزش افـزوده را پرداخت کنید و بازار پذیرای اینکه مالیات 9درصد را به ما پرداخت کند نیست.  دولت بایسـتی شـرایطی را ایجاد کند که فروشـندگان این الزام را داشته باشند کـه اظهارنامه مالیاتی را ارائـه دهنـد .سـوالی کـه اینجا مطرح می‌شـود اینکـه در بخش زیرسـاختارها بـرای حمایـت از تولیـد دولـت چقدر موفق بوده اسـت؟
سـاختار کشـور و سیاسـت‌گذاری دولـت و حتـی وزارت صنعـت محترم طوری است که گرایش به سـمت کار بازرگانی و تجارت سـوق پیـدا کرده اسـت، چون سـود، در امـور بازرگانی نسـبت به کار تولیدی سـریع‌تر محقق می‌شود و زیرسـاخت‌ها بیشـتر برای امـور بازرگانی مهیا شده است. در صنعت شـیرآلات کارتریج کالایی اسـت که مکانیسـم اصلـی شـیرآلات است کـه تمام عملکـرد شـیر بـر مبنـای آن اسـت و فقـط در چنـد کشـور  دنیـا تولیـد مـی‌شـود و در ایران وجـود نـدارد و وارد مـی‌شـود، مـا وقتـی اقدام بـه ثبـت سـفارش کردیم گفتنـد کد ایـن کالا تـا اطلاع ثانوی بسـته شـده تـا عـوارض آن را مجـددا افزایش دهند، سـوال این اسـت که چرا کالایـی  که از دانـش و تکنولوژی خاصی بهره مـی‌بـرد و منحصـر کشـورهای خاص هسـت و بـرای تولید شـیرآلات حیاتی اسـت بایسـتی عوارض داشـته باشـد!؟  متاسـفانه مشـکل جدی و حادی که این روزها پیـش روی صنعت قرار دارد، افزایش قیمت ارز و تامیـن ارز است.  ثبت سـفارش‌های ما کـه مـواد اولیـه اصلی ما محسـوب می‌شـوند، چندمـاه جهـت تیک بانـک مرکزی در سـامانه باقی می‌ماند و مجددا رفتـار یا سیاسـتی که امیدبخش باشـد و باعث انگیزه برای توسـعه و پیشـبرد کار شـود وجود ندارد و اکثر واحدهای تولیـدی بـه سـمت نـاامیـدی و بـی‌انگیزگی سـوق داده شـده‌اند .مشکلات تأمین مواد اولیه و نوسـانات قیمت‌های مربوطبه آن، شـرایطی را ایجـاد کـرده کـه امـکان فـروش و ارائه کالا به مشـتری را دچار مشـکل کرده. ما در شـرکت خودمـان بـه عنـوان یـک واحـد تولیـدی تمام تلاشـمان این اسـت کـه به یاری خـدا و به پشـتوانه نیروی انسـانی خلاق و زحمت‌کشـی کـه داریـم اجازه ندهیم ناامیـدی و بی‌انگیزگی در سـاختار سـازمان ورود کنـد و امیدواریـم که روزی شـاهد این موضوع باشـیم که مسـئولان و افـرادی کـه قدرت تصمیم‌گیـری و اختیارات دارنـد به اهمیت موضـوع امید و انگیزه ذینفعان هـم فکـر کنند، چرا کـه هیـچ آینـده از پیش تعیین شـده‌ای خلق نمی‌شـود مگر با در نظر گرفتن منافـع ذینفعان.
 
برنامه هـای آتـی شـرکت بـرای توسـعه فعالیـت چیسـت؟
 
یکـی از نیازهـای اساسـی شـرکت بـرای توسـعه فعالیت، خریـد دفتر مرکـزی و افزایش فضـای فیزیکـی کارخانـه تولیدی است و طـرح توسـعه دیگـر، تعویـض و به روز رسانی ماشـین آلات اسـت کـه افزایـش کمـی وکیفی محصـولات تولیـدی، کاهش آلایندگـی و مصـرف بهینـه مواد اولیـه را به همـراه دارد که عملـی کردن ایـن طرح‌ها مسـاعدت و حمایت بانـک صنعـت و معـدن را می‌طلبد.
 
منتشر شده در تاریخ 1397/08/23

نظرات | نظر خود را ثبت کنید

حسین نامنی ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
پاسخ
من تو کارخانه شیرالات شودر کار میکنم ما ب جزئیات خیلی اهمیت میدیم کوچکترین مشکلی برای مصرف کننده پیش نمیاد ۶ سال هم گارانتی تعویض داریم در صورت خرابی شیرها ولی شیر های توکارش عالیه من از اونا خیلی خوشم اومده دیگه لوله رو کار و اینا نداره عالیه❤

نظر خود را ثبت کنیدمطالب مرتبط

مشاهده آرشیو