وبلاگ

Blog


همه مطالب


صحبت‌های آقای ماندنی از انتخاب‌های کوچک و روزمره زندگی

صحبت‌های آقای ماندنی از انتخاب‌های کوچک و روزمره زندگی

آقای ماندنی یک عکاس و ایده پرداز است و جزو افراد مطرح در این زمینه بوده و در صفحه اینستاگرام هواداران بسیاری کارهای او را دنبال می‌کنند. آقای ماندنی معتقد است تمایز و تبحر آدم‌ها را می‌توان از روی جزئیاتی که به کار‌شان می‌دهند فهمید و همچنین به باور او می‌بایست برای داشتن یک محصول خوب و انتخاب یک محصول باکیفیت نبایستی عجله کرد...
1397/11/23
صحبت‌های خانم والا از صرفه‌جویی در مصرف آب

صحبت‌های خانم والا از صرفه‌جویی در مصرف آب

خانم والا یک بلاگر در زمینه دکوراسیون داخلی است و در صفحه شخصی خودشان از چیدمان و دکوراسیون داخلی مطلب منتشر می‌کنند. برای خانم والا استفاده از شیرآلاتی که مجهز به قطعاتی که در هدررفت آب جلوگیری کند اهمیت بسزایی دارد.
1397/11/23
صحبت‌های علی قاضی نظام و اهمیت او به جزئیات

صحبت‌های علی قاضی نظام و اهمیت او به جزئیات

علی قاضی نظام از افراد مطرح و شناخته شده در زمینه طراحی داخلی و دکوراسیون است که در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام به همین واسطه شهرت زیادی کسب کرده است. علی قاضی نظام معتقد است برای داشتن یک محصول خاص و منحصر به فرد ارزش دارد بهای بیشتری پرداخت کرد و برای او جزئیات یک محصول بسیار اهمیت دارد.
1397/11/23
صحبت‌های نیکو از جزئی‌نگری و انتخاب هوشمندانه

صحبت‌های نیکو از جزئی‌نگری و انتخاب هوشمندانه

نیکو یکی از افراد شناخته شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام که بیشتر بخاطر فعالیت‌های هنری که دارد توانسته مخاطب زیادی جذب کند، او در این مصاحبه از جزئی‌نگری و انتخاب هوشمندانه برای ما صحبت می‌کند.
1397/11/23
بانک‌هــا می‌تواننــد نیازهــای اساســی یــک تولیدکننــده را بــه صــورت اقســاطی تامیــن کنند

بانک‌هــا می‌تواننــد نیازهــای اساســی یــک تولیدکننــده را بــه صــورت اقســاطی تامیــن کنند

کارآفرینـی از آن جملـه مفاهیمـی اسـت کـه در صورتـی که دولت‌ها نسـبت بـه آن اهتمـام ورزنـد، ره هرچند صد سـاله را در دهـه‌ای خواهنـد گذراند، رشـد شـتابان کارآفرینـی در جهـان چنـدي نیسـت کـه باعـث تحـول عظیـم در رویدادهـاي اقتصادي از یک طـرف و افزایـش شـکاف و فاصلـه میـان کشـورها شـده اسـت و عـدم برنامه‌ریـزي اجرایـی صحیـح در این حـوزه، ایـن فاصلـه را بیـش از پیـش افزایـش خواهـد داد .رشـته‌هایی که نقشـی در تولیـد ملـی ندارنـد ظاهـرا نادیـده انگاشـته می‌شـوند، غافل از ایـن که درصد بالایـی از ارزش افزوده در همیـن نوع تولید داخلـی قرار دارد. یکـی از رشـته‌های صنعتـی که کمتر مـورد توجه اسـت، صنعت شـیرآلات بهداشـتی است کـه سال‌هاسـت کارآفرینـان جسـور و خلـاق در ایـن صنعت ضمـن پذیرفتـن مخاطره‌های مالـی، اجتماعی و حیثیتـی محصولات منحصربـه فـرد بـا طراحـی متنـوع و کارایـی بـالا کـه نقـش مهمـی در جلوگیـری از هـدر رفتـن آب نیز دارند را تولیـد نموده‌اند .یکـی از کارآفرینان موفـق در ایـن رشـته رضـا قره‌داغی رئیـس هئیـت مدیره شـرکت آروشـا تولیدکننـده محصـولات شـیرآلات بهداشـتی با برند شـودر (Shouder) مـی‌باشـد . در ادامـه آنچـه مـی‌خوانیـد حاصـل گفتگـوی ماهنامـه شـهرصنعت بـا رضا قره‌داغی (رئیـس هیئـت مدیـره) و سـمیه قره داغی( مدیرعامل)شـرکت آروشـا می‌باشـد.
1397/08/23